Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth
Under Ministry of Ayush,
Govt. of India